فردی-گروهی-کودک و نوجوان

جلسات مشاوره برای خانواده ها
    مشکلات بعد از مهاجرت-همسوئی فرهنگی و محیطی-مشکاتن بیکاری-عدم تطابق فرزندان با محیط جدید و ...

کارگاههای جمعی در زمینه زمینه های تربیتی ارتباط با خود و دیگران-بهبوداحساس و رهایی از وابسنگی